biet-thu-ket-hop-khach-san-7-tang-2

Mật độ xây dựng toàn khu 47%

Mật độ xây dựng toàn khu 47%